Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.svetlux.sk. Podmienky bližšie spresňujú práva a povinnosti medzi predávajúcim, v tomto prípade spoločnosťou Svetlux, s.r.o.  a kupujúcim/ spotrebiteľom.

1. Kontaktné údaje predávajúceho

Názov: Svetlux, s.r.o.

Adresa: Kriváň 144, 962 04 Kriváň

IČO: 46352597
DIČ: 2023334203
IČ DPH: SK2023334203
Zapísaná v obchodnom registri  OS v Banskej Bystrici, oddiel sro 20792/S

Číslo bankového účtu:  SK80 0900 0000 0004 0435 7516

Kontaktná osoba: Miriam Klimová
Kontaktný e-mail: svetluxsro@svetlux.sk
Kontaktný telefón: +421 948 004 686

Prevádzková doba: 8,00 – 17,00 hod.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk 

2. Informácie o tovare a cene

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou očividnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

Podmienkou pre objednávanie tovaru pomocou e-shopu je poskytnutie presnej adresy dodania a kontaktných údajov (email + telefón). Na email Vás budeme informovať o Vašej objednávke a telefónne číslo použijeme v prípade, že Vás prepravná spoločnosť nezastihne na uvedenej adrese v deň predania zásielky. Registrovaní užívatelia majú naviac možnosť opakovaného prístupu ku svojím objednávkam a môžu získať informácie o novinkách, akciách a súťažiach. 
Kupujúci dostane tovar za cenu, ktorá bola platná v čase objednania.

Pri vybraných položkách sú ceny konečné bez možnosti uplatnenia ďalších zliav, a to aj v prípade, že kupujúci bude chcieť uplatniť zľavový kupón. Zoznam položiek, kde nie je možné uplatniť ďalšie zľavy, sa môže meniť. Informáciu, či je na vybranú položku možné kupón uplatniť, nájde kupujúci vždy v nákupnom košíku. Jednotlivé zľavy nie je možné sčítavať. Vždy je možné uplatniť len jeden zľavový kód alebo jednu zľavovú akciu.

Akciové ceny platia do vypredania zásob, prípadne po dobu časovo určenú a výlučne pri uvedení počtu kusov akciového tovaru.

3. Platobné podmienky

Akceptujeme nasledujúce formy úhrady:

DOBIERKA: Úhrada za objednaný tovar sa vykonáva v hotovosti priamo prepravnej spoločnosti pri prevzatí tovaru zákazníkom. Kupujúcemu nie je účtovaný poplatok za dobierku, platí len dopravné. Zaplatiť môžete prepravcovi hotovosťou alebo platobnou kartou.

PREVODOM NA ÚČET:  pri voľbe prevodom na účet začneme pripravovať tovar hneď po obdržaní potvrdenia o úhrade. Pri prevzatí tovaru, zákazník viac nič neplatí.

PREVZATIE NA POBOČKE: pri prevzatí tovaru na pobočke, môže za tovar zaplatiť zákazník v hotovosti, alebo platobnou kartou.

Spolu s tovarom dostane zákazník daňový doklad (faktúru). Súčasťou objednaného tovaru je aj návod na použitie, pokiaľ si to vyžaduje charakter tovaru.

Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej ako písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dojednaného obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

Tovar zostáva až do prevzatia majetkom predávajúceho. Nebezpečenstvo poškodenia veci prechádza na kupujúceho prevzatím tohto tovaru.

4. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude zákazníkovi doručený do 5 pracovných dní od doručenia objednávky, ak nie je u jednotlivého tovaru uvedená iná dodacia lehota. Podmienkou je doručenie a vyfakturovanie objednávky do 10:30 hod. Tovar môže byť spotrebiteľovi doručený aj v lehote kratšej ako 5 dní, toto doručenie je však závislé na vyťaženosti skladov.

Doručenie tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom prepravnej spoločnosti. Ak je pri tovare uvedené “skladom”, predávajúci odošle tovar najneskôr do tretieho dňa.

Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

Ak dodaný tovar nemá vlastnosti zhodné s popisom predávajúceho (rozpor so zmluvou), náklady na vrátenie tovaru a dodanie objednaného tovaru ako aj všetky ďalšie účelne vynaložené náklady kupujúceho znáša predávajúci. Ak o to kupujúci požiada, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme akým spôsobom môže kupujúci svoje právo z chybného plnenia uplatniť.

Výška poštovného sa líši podľa hodnoty objednávky objednaného tovaru:
1. hodnota objednávky: 0,00 Eur s DPH – 99,99 Eur s DPH (po všetkých zľavách) – cena poštovného 3,9 Eur s DPH
2. hodnota objednávky: nad 99,99 EUR s DPH je poštovné zdarma

Informácie o priebehu spracovania objednávky získa kupujúci na telefónnom čísle +421 948 004 686 a to každý pracovný deň v čase od 8,00 do 17,00 hod., alebo na základe e-mailovej notifikácie.

Objednávky prijímame len v rámci územia SR.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bezodkladne oznámiť emailom na adresu svetluxsro@svetlux.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať emailom, alebo poštou predávajúcemu. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru si budete môcť uplatniť len ak zákazník preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.

Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy  a poskytnutí služby, na základe zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. Uvedená lehota slúži na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

V prípade odstúpenia od zmluvy, bude spotrebiteľ znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 14-dňovej lehote na adresu: Svetlux, s.r.o., Kriváň 144, 962 04 Kriváň, tel. +421 948 004 686, alebo zašle e-maiom na svetluxsro@svetlux.sk. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy/ predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Tovar je potrebné odoslať najneskôr do 14 dní od odoslania odstúpenia od zmluvy, alebo spoločne s odstúpením od zmluvy. Do zásielky k tovaru je potrebné pridať sprievodný list (ten môže byť zhodný s odstúpením od kúpnej zmluvy zaslaným napr. emailom) a kópiu faktúry. Odporúčame zásielku poistiť proti prípadnému poškodeniu či strate pri preprave. Neposielajte, prosím, zásielku na dobierku. Takéto zásielky nebudú prevzaté.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal alebo prevodom na bankový účet kupujúceho. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Kupujúci si je vedomý skutočnosti, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

Vzor pre odstúpenie od zmluvy je súčasťou tohto e-mailu.

6.  Práva a povinnosti z chybného plnenia

Kvalita pri prevzatí

Ak má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá objednané alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo kvalita nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvným parametrom), jedná sa o závady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

Kupujúci môže uplatniť u predávajúceho najneskôr do dvoch rokov (24 mesiacov) od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie závady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie je povahe závady neúmerné (najmä ak nemožno závadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez závady alebo nových komponentov bez tejto závady, ak sa závada týka len tejto súčasti.

Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že chyba tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.

Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

Pri predávaní použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebovania. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Namiesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

Zákonné práva z vád

Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24-mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať pri vade, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o chybu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú):

• odstránenie závady dodaním novej veci bez poškodenia alebo dodaním chýbajúcej veci;

• bezplatné odstránenie závady opravou;

• primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

• vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

Pri poškodení, ktoré znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o závadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie závady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté bežným opotrebovaním alebo nedodržaním návodu na použitie.

7. Záručné podmienky a vybavenie reklamácie

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.

Na tovar poskytujeme 24-mesačnú záručnú dobu (alebo predĺženú záručnú dobu, o ktorej je kupujúci informovaný prostredníctvom viditeľného piktogramu na obale produktu, v návode alebo na priloženej fotodokumentácii) odo dňa prevzatia zásielky zákazníkom. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určenej k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie. Pre reklamáciu môžete využiť reklamačný protokol, ktorý je súčasťou tohto e-mailu.

Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení závady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení závady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiadal kupujúci opravu závady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

V prípade, že kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Kupujúci je v prípade potreby povinný poskytnúť súčinnosť pri preukázaní pôvodu zakúpeného tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania/ doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia závady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

V prípade, že kupujúci nezvolí svoje právo a neurčí akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov. Ak takýto tovar nemá predávajúci k dispozícii, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.

Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadaviek emailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol (doklad o vybavení reklamácie).

Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis nájdete v záručnom liste, resp. Vám ich v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Svetlux, s.r.o. Kriváň 144, 962 04 Kriváň je Slovenská obchodná inšpekcia SOI, ktorú je možné kontaktovať na adrese: Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, Pošt. priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronickou formou na ars@soi.sk.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť aj platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov predstavuje len jeden zo spôsobov mimosúdneho riešenia sporov, ktorý môžu spotrebitelia využiť pri riešení svojho sporu s predávajúcim.

Spotrebitelia majú aj naďalej možnosť riešiť spor v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo pomocou mediátora podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje o zákazníkovi sú chránené pred zneužitím a sú určené výhradne pre komunikáciu predávajúceho a zákazníka pri vybavovaní zákazky. V prípade súhlasu zákazníka mu môže spoločnosť Svetlux, s.r.o.zasielať informácie o novinkách, akciové ponuky a pod. V prípade, že zákazník nebude chcieť uvedené informácie dostávať, môže sa sám odhlásiť na nasledujúcej emailovej adrese svetluxsro@svetlux.sk.

Predávajúci sa zaväzuje, že získané osobné údaje o spotrebiteľovi ako aj ostatné informácie o spotrebiteľovi neposkytne tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, ktoré sú poskytnuté prepravcovi.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., 962 33 Budča. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 9084/S
Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

10. Odborné poradenstvo

Spoločnosť Svetlux, s.r.o. pravidelne kontroluje a aktualizuje informácie na e-shope. Aj napriek tomu môže dochádzať k tomu, že niektoré informácie, predovšetkým pri produktoch, nie sú uvedené správne. Príčinou môže byť tlačová chyba, mylné informácie od dodávateľa alebo výrobcu. Za tieto chyby sa vopred ospravedlňujeme a uvítame, keď nás o nich budete informovať.

Fotky výrobkov uvedené v internetovom obchode sú len ilustračné. Vo väčšine prípadov sa fotografie výrobkov zhodujú so skutočnosťou. Niektoré produkty sa však stále vyvíjajú a menia a preto sa dostupné fotografie výrobkov môžu líšiť od skutočnosti (napr. v dizajne).

Po zakúpení produktu vždy čítajte dôsledne návod k výrobku. 

Vyhlásenie o zhode k jednotlivým výrobkom zasielame len na vyžiadanie.

V prípade akejkoľvek technickej otázky k tovaru Vám radi poradíme. K urýchleniu a uľahčeniu vybavenia Vašej otázky uvádzajte, prosím, “číslo tovaru”  alebo “všeobecné číslo tovaru” konkrétneho výrobku. S vašimi otázkami nás kontaktujte na svetluxsro@svetlux.sk.

Spoločnosť Svetlux, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu informácií a technických parametrov na tomto e-sh